Sociālā Drošība

Tiesības uz pensiju

Šobrīd pensionēšanās vecums ir 62 gadi un 3 mēneši ar vismaz 15 gadu apdrošināšanas stāžu. No 2014.gada 1.janvāra pakāpeniski pensionēšanās vecums tiks palielināts par trim mēnešiem ik gadu - līdz 2025.gada 1.janvārī tas būs 65 gadi. Īpaši noteikumi piemērojami noteiktām personām ar invaliditāti; kuras ir izaudzinājušas līdz 8 gadu vecumam 5 vai vairāk bērnus vai bērnu invalīdu kopš bērnības; personām, kuras līdz 1996.gadam noteiktu gadu skaitu strādājušas sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos vai kaitīgos un smagos darba apstākļos; Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki; un politiski represētās personas. Pastāv gan noteikumi par priekšlaicīgo pensionēšanos (no 60.gadu vecuma, izslēgts no 2014.gada janvāra) unizdienas pensija.

Minimālā vecuma pensija ir 70,43 euro (117,39 euro invalīdam kopš bērnības) par 20 gadu apdrošināšanas stāžu; 83,28 euro (138,74 euro invalīdam kopš bērnības) par 21-30 gadu apdrošināšanas stāžu; 96,05 euro (160,08 euro invalīdam kopš bērnības) par 31-40 gadu apdrošināšanas stāžu; un 108,85 euro (181,42 euro invalīdam kopš bērnības) par vairāk kā 40 gadu apdrošināšanas stāžu.

Apgādājamā/apgādnieka zaudējuma pensija

Pastāv noteikumi par apgādnieka zaudējuma pensiju darba nespējīgiem ģimenes locekļiem viņu apgādnieka nāves gadījumā. Mirušā palicēji ir bērni jaunāki par 18 gadiem (pilna laika student līdz 24 gadiem) un darbnespējīgie ģimenes locekļi un bija materiāli atkarīgi no mirušās personas. Šie ģimenes locekļi ir brāļi, māsas, mazbērni jaunāki par 18 gadiem, ja tiem nav darbspējīgu vecāku. Vecuma limits bērniem, brāļiem, māsām un mazbērniem ir paaugstināts līdz 24 gadu vecumam, gadījumos, ja viņi ir pilna laika student. No otras puses nav vecuma ierobežojuma tiem, kuri ir kļuvuši par invalīdiem līdz 18 gadu vecumam.

Apgādnieka zaudējuma pensijas apmērs tiek aprēķināts ņemot vērā mirušā apgādnieka (apdrošinātā) iespējamo vecuma pensiju, kas nevar būt mazāks par 65% no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta katram bērnam. Apgādnieka zaudējuma pensijas apmērs bāreņiem tiek aprēķināts, pamatojoties uz apdrošināta iespējamo vecuma pensijas apmēru.

Apgādnieka zaudējuma pensijas apmērs ir 50% no pensijas vienam bērnam; 75% no pensijas diviem bērniem; un 90% trim un vairāk bērniem. Apgādnieka zaudējuma pensija tiek izmaksāta no dienas, kad mirusi apdrošinātā persona. Apbedīšanas pabalsts ir divu mirušās personas mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algu apmērā vai divu mirušās personas pensiju apmērā.

Invaliditātes pensija

Persona kurai ir trīs gadu apdrošināšanas stāžs, bet nav sasniegusi pensijas vecumu (62 gadi un trīs mēneši) un ir piešķirta invaliditāte, ir tiesīga saņemt invaliditātes pensiju. Invaliditātes pakāpi un ilgumu nosaka Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEAVK). Invaliditātes pensija tiek izmaksāt līdz persona ir tiesīga saņemt vecuma pensiju.

Invaliditātes pensijas apmēru personai ar I & II grupas invaliditāti nosaka uz: pamatojoties uz vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, ko nosaka par jebkuriem 36 mēnešiem pēc kārtas pēdējo 5 gadu laikā pirms invaliditātes pensijas piešķiršanas; cilvēka individuālo apdrošināšanas stāžu; un maksimālo iespējamo apdrošināšanas stāžu, kuru nosaka no 15 gadu vecuma, līdz likumā noteiktā pensijas vecuma sasniegšanai.

Invaliditātes pensiju 3. invaliditātes grupas gadījumā piešķir valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, 64,03 euro (106,72 euro invalīdam kopš bērnības).

Ja cilvēks 5 gadus pirms invaliditātes pensijas piešķiršanas nav bijis pakļauts invaliditātes apdrošināšanai, tad invaliditātes pensija tiek piešķirta minimālā apmērā. Minimālais apmērs 1.grupas invaliditātes pensijai ir vienāds ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, kuram piemērots koeficients 1,6 (102,45 euro vai 170,75 eiro invalīdam kopš bērnības). Minimālais apmērs 2.grupas invaliditātes pensijai ir vienāds ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, kuram piemērots koeficients 1,4 (89,64 euro vai 149,41 eiro invalīdam kopš bērnības). 

Noteikumi par sociālo apdrošināšanu

  • Likums Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2014.gadam / Law on Payment of State Allowances during the Period from 2009 till 2014
  • Par valsts pensijām, pieņemts 1995.gadā, pēdējo reizi grozīts 2014.gadā / Law on State Pensions 1995, last amended in 2014
loading...
Loading...