Seksuāla Uzmākšanās

Seksuāla Uzmākšanās

Saskaņā ar Darba likuma 29.pantu par diskrimināciju uzskatāma arī personas aizskaršana un norādījums to diskriminēt. Personas aizskaršana ir personas pakļaušana tādai no šīs personas viedokļa nevēlamai rīcībai, kas saistīta ar tās piederību pie noteikta dzimuma, tajā skaitā seksuāla rakstura rīcībai, ja šādas rīcības mērķis vai rezultāts ir personas cieņas aizskaršana un iebiedējošas, naidīgas, pazemojošas, degradējošas vai aizskarošas vides radīšana. Ja tiek pārkāpts atšķirīgas attieksmes aizliegums un aizliegums radīt nelabvēlīgas sekas, darbiniekam papildus citām šajā likumā noteiktajām tiesībām ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību un atlīdzību par morālo kaitējumu. Strīda gadījumā atlīdzības par morālo kaitējumu apmēru nosaka tiesa pēc sava ieskata.

Diskriminācija attiecas arī uz atšķirīgas attieksmes aizliegumu atkarībā no darbinieka rases, ādas krāsas, vecuma un invaliditātes, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa, seksuālās orientācijas vai citiem apstākļiem.

Līdzīgus noteikumus var atrast arī Fizisko personu — saimnieciskās darbības veicēju — diskriminācijas aizlieguma likumā.

Avoti: 29.panta 4.punkts un 7.-9.punkts Darba likumā, pieņemts 2001.gadā, pēdējo reizi grozīts 2014.gadā

loading...
Loading...