Vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība FAQ

1. Kas ir vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība?

Kas ir darba samaksas atšķirība?

Darba samaksas atšķirība nozīmē, ka viens darbinieks nopelna vairāk nekā otrs. Darba samaksas atšķirība pastāv. Tas nav aizliegts — nedz starp vīriešiem un sievietēm, nedz starp personām ar atšķirīgu ticību vai ādas krāsu. Šādas atšķirības var būt pat milzīgas. Darba samaksa bieži vien ir atšķirīga tāpēc, ka persona ar lielāku darba pieredzi vai augsti kvalificētā amatā nopelna vairāk nekā persona, kurai nav gandrīz nekādas izglītības vai kura ir iesācēja darba tirgū. Tāpēc darba samaksas atšķirības ir plaši izplatītas. Bet vai tas ir taisnīgi?

Kas ir darba samaksas nevienlīdzība?

Ja divas personas vienā uzņēmumā dara līdzīgu darbu ar vienādu kvalifikācijas līmeni, tomēr nesaņem vienādu atalgojumu, darba samaksa ir nevienlīdzīga. Šādas situācijas ir pretlikumīgas. Tās tiek uzskatītas par diskrimināciju. Tomēr algu nevienlīdzība mēdz gadīties. Piemēram, iedomājieties situāciju darbā, ka vadītājs „komunikablo puisi” jau no paša sākuma ierindo otrajā līmenī, bet „biklo meiteni” zemākajā, nultajā līmenī, lai gan viņi ir vienlīdz kvalificēti. Šī sākotnēji noteiktā darba samaksa var darbinieku ietekmēt gadiem. Ir grūti pateikt, cik liela ir atalgojuma nevienlīdzība. Daži pētījumi vēsta par neizskaidrojamām vīriešu un sieviešu darba samaksas vēsturiskajām atšķirībām. Iespējams, šīs neizskaidrojamās atšķirības norāda uz diskrimināciju darba samaksas ziņā. Lai lietu vēl vairāk sarežģītu: šādas darba samaksas atšķirības, ko var saistīt ar saprotamiem iemesliem, tomēr tās var uzskatīt arī par diskrimināciju. Ir grūti pielikt pirkstu iekaisušai vietai.

Darba samaksas nevienlīdzība par līdzīgu darbu var parādīties komandās vai nodaļās, dažādos uzņēmumos un nozarēs. Līdzīgs darbs tiek salīdzināts saskaņā ar kvalifikāciju, kas nepieciešama tā pareizai izpildei. Tādējādi principā vīrieši un sievietes, kas veic līdzīgus darbus vai uzdevumus, ir jāatalgo vienlīdzīgi un tiem ir jābūt vienādai stundas likmei. Tas nozīmē, ka viņu līguma veids (fiksēts vai ne) vai viņu darba nedēļa (nepilna vai pilna darba laika) nevar kalpot par iemeslu nevienlīdzīgam atalgojumam.

Kas ir diskriminācija darba samaksas ziņā?

Diskriminācija darba samaksas ziņā iestājas tad, kad cilvēki ar tādu pašu izglītību un darba pieredzi veic līdzīgu darbu, tomēr samaksa par to ir atšķirīga. Lielākajā daļā valstu ir aizliegta diskriminācija darba samaksas ziņā, pamatojoties uz:

 • dzimumu un seksuālo orientāciju;
 • tautību;
 • vecumu;
 • ģimenes stāvokli;
 • izcelsmi;
 • izcelsmes valsti;
 • rasi;
 • reliģiju.

Vai ir taisnīgi, ja vīrietis pelna vairāk?

Daudzās valstīs sievietēm vidēji ir mazāka darba samaksa par stundu nekā viņu kolēģiem vīriešiem. Šīs darba samaksas atšķirības svārstās pat 10–40 procentu robežās, salīdzinot vidējos rādītājus attiecībā uz strādājošajiem atbilstoši viņu dzimumam. Formāli šīs atšķirības tiek ņemtas vērā. Bet vai tas ir taisnīgi? Patiesībā nav. Praktiski sievietēm, lai (daudz) vairāk nopelnītu, ir jāpadara vairāk. Parasti viņām ir vairāki darbi, kas jādara, ne tikai naudas pelnīšanai, bet arī mājsaimniecības darbi. Turklāt viņām reizēm jācieš no vīriešu seksuālas uzmākšanās, izraisot problēmas karjerai, ieskaitot darba pārtraukšanu šī stresa dēļ. Attiecībā uz dažādajām sieviešu izdarītajām izvēlēm karjeras ziņā, pastāv vairāki iemesli. Jāteic, ka gan vīrieši, gan sievietes šīs izvēles uzskata par normālām. Tomēr viņu izvēļu (ilgtermiņa) sekas spiež sieviešu ienākumus uz leju.

Vai ir taisnīgi, ja sieviete pelna vairāk?

Dažās profesijās atsevišķās valstīs gadās, ka sievietes nopelna vairāk, nekā viņu kolēģi vīrieši. Parasti šīm sievietēm ir tāda pati vai labāka izglītība, viņas strādā pilnu laiku un ir bijušas spējīgas vienoties par savu algu. Šīs izteikti pašapzinīgās, modernās sievietes ir (pārsvarā) relatīvi jaunas. Tie (joprojām) ir izņēmuma gadījumi. Nevienā valstī nav tā, ka visu grupu sievietēm sistemātiski būtu skaita ziņā vai algas lieluma ziņā lielāks pārsvars pār vīriešu ienākumiem.

2. Kā rodas dzimumu darba samaksas atšķirības?

Kas izraisa darba samaksas atšķirības?

Darba samaksas jeb atalgojuma atšķirības rodas, ja cilvēkiem par darbu tiek maksāts diskriminējošā veidā. Šādas diskriminācijas pamats var būt rase, dzimums, reliģija vai vienkārši „sajūta”. Tomēr darba samaksas atšķirība var rasties pārāk paviršas darba aprakstu pielietošanas un amatu pielāgošanas rezultātā. Lai darba samaksas atšķirības izmērītu, ir svarīgi noskaidrot, kuri amata apraksti ir izmantoti konkrētu, vīriešu un sieviešu veiktu, darbu pielāgošanai.

Kādi ir lielo atalgojuma atšķirību galvenie iemesli?

Atalgojuma atšķirību pieaugumu var noteikt dažādas izvēles, ar kādām cilvēki saskaras un kādas veic savā darba dzīvē. Šīs izvēles var būt saistītas ar:

 • izglītību;
 • nodarbošanos, profesiju vai amatu;
 • sektoru;
 • uzņēmuma izmēru;
 • darba veidu – pilna laika vai daļēja laika;
 • papildu apmācībām saistībā ar darbu.

Vīriešu un sieviešu izvēles parasti atšķiras – vairāk atkarībā no dzimuma, nekā brīvās gribas ietekmē. Padomājiet par izvēli attiecībā uz konkrētu izglītību, kas vieglāk savienojama ar ģimenes dzīvi. Vai par darbu, kuru vieglāk paveikt, vienlaikus rūpējoties par ģimenes vajadzībām, piemēram, izmantojot elastīgu darba laiku vai strādājot daļēju slodzi. Vai darbs tuvu dzīvesvietai parasti ir mazākā uzņēmumā tāpēc, ka vairāk ir mazo un vidējo uzņēmumu, bet mazāk lielo uzņēmumu, savukārt lielie uzņēmumi parasti maksā vairāk.

Tā kā vīrieši un sievietes izvēlas savu karjeras ceļu saskaņā ar sava dzimuma īpašajām pazīmēm, šādi lēmumu izvēles varianti pelna īpašu uzmanību, ņemot vērā to ilgtermiņa ietekmi. Lielāko daļu vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību nosaka izglītība, kā arī nodarbošanās un jomas izvēles kombinācija. Turklāt jāņem vērā: nepilna laika darbs tik daudz nenosaka atalgojuma starpību par stundu, bet tā dēļ vienmēr ir mazāka samaksa par mēnesi kopumā.

Vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība pieaug atbilstoši vecumam

Pieaugot vecumam, vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība palielinās. Šķiet, ka to ietekmē kaut kas vairāk nekā tikai izglītība (tās izvēle). Kopumā mūsdienās sievietes ir gandrīz tikpat izglītotas kā vīrieši, kas ir diezgan atšķirīgi no tā, kā bija pirms desmit gadiem vai agrāk. Varētu šķist, ka algu atšķirības izraisa arī līdzīgi fakti, ka sievietes biežāk un ilgāku laiku strādā mazāk stundu nekā vīrieši, un tas, ka tās bieži pārtrauc karjeru. Turpretim vīrieši bieži strādā ilgāku darbadienu un cenšas izvairīties pārtraukt karjeru. Šāda nepārtraukta ilgāka darba pieredze nodrošina augstākus ienākumus.

Lielas atšķirības rodas tad, ja cilvēki izvēlas ilgāku darba laiku un tiek paaugstināti amatā, kurpretī sievietes saīsina darbalaiku un atturas no savas karjeras veidošanas. Šīs atšķirības palielinās vēl vairāk, kad sieviete nolemj pamest savu darba vietu brīdī, kad viņas vīrs aiziet pensijā. Ja vīram ir pietiekami liela pensija, tai nevajadzētu būt problēmai. Taču, ja pāris šķiras vai vīrs nomirst (priekšlaicīgi), šīm finansiāli atkarīgajām sievietēm var būtiski samazināties iztikas līdzekļi vai viņas var ieslīgt nabadzībā.

Algu atšķirības var rasties jau no pirmās darbavietas

Atšķirīga alga vīriešiem un sievietēm var būt jau pašā pirmajā darbavietā. Sistēmiskie iemesli ir izglītība, darbavietas izvēle, profesija vai arods un sektors. Tomēr sava loma ir arī darba pielāgošanai un pārrunu prasmei. Tā kā vīrieši biežāk veic pārrunas par nodarbinātību un algu, sievietes to dara retāk un mazāk neatlaidīgi. Kad alga ir noteikta, šis sākuma līmenis var noteikt turpmāko algu gadiem ilgi. Katrs nākamais darba devējs var jautāt par iepriekšējo izpeļņu. Atbildēt nav obligāti, taču parasti šāda informācija brīvprātīgi tiek sniegta, iespējams, turpinot esošo atšķirību nākamajā līmenī.

Darba samaksas atšķirības, novērtējums un darba reitings

Darba novērtējums ir veids, kā sistēmiski salīdzināt darbavietas uzņēmumā un/vai nozarē. Tādējādi amatiem tiek piešķirti attiecināti pienākumi, kompetences un atbildības jomas. Šie aspekti, savukārt, tiek vērtēti, un tiem tiek piešķirti punkti. Šādā veidā tiek veidota visu darba vietu hierarhija, kurā katrai pozīcijai ir noteikti punkti. Šie punkti un darbavietu reitingi tiek izmantoti atalgojuma noteikšanai. Mūsdienu darbavietu sistēmas ir dzimumu neitrālas, kas nozīmē, ka vīriešu kvalifikācija sistemātiski nav novērtēta pārāk augstu salīdzinājumā ar sieviešu kvalifikāciju – un otrādi. Neizmērāmā „sajūta” vairs nevar tikt izmantota, lai pamatotu paaugstināšanu vai pazemināšanu amatā.

Darba samaksas atšķirība, darba pielāgošana un ienākumi

Ņemot vērā darba novērtēšanas un reitingu sistēmas, nodarbināto iecelšana piemērotā amatā nešķiet sarežģīta. Tomēr bieži gadās, ka, lai gan sievietes tiek novērtētas (godīgi) pēc to faktiskās prasmes, vīrieši tiek novērtēti nedaudz labāk. Vīriešiem arī biežāk tiek piešķirti lielāki labumi, piemēram, nomas auto, bezmaksas tālrunis, prēmijas u.c. Šādas atšķirības ir izskaidrojams ar to, ka sievietes var strādāt mazāk laika vai vienkārši nelūdz nekādus labumus. Tāpat iespējams automātiski pieņemt, ka sievietei šie ienākumi nav vajadzīgi, savukārt vīrietim tie ir vajadzīgi, jo viņš ir galvenais ģimenes ienākumu pelnītājs (pat ja tas patiesībā tā nav). Šādi nepārbaudīti pieņēmumi un klusa piekrišana stimulē vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību iespējamu palielināšanos. Tā kā katra pārcelšana jaunā amatā dod iespēju veikt sarunas, šķiet loģiski, ka tie, kuri maina darbu biežāk, galu galā nonāk augstākos amatos.

Atalgojuma atšķirības lielā un mazā uzņēmumā

Ir saprotams, kādēļ lielie uzņēmumi maksā labāk – tas ir likumsakarīgi. Tas viennozīmīgi attiecas uz starptautiskajiem uzņēmumiem. Tomēr šī likumsakarība automātiski neattiecas uz tādām organizācijām kā valdības aģentūras, skolas, mazumtirgotāji un slimnīcas. Lieli tie var būt, bet to atalgojuma līmenis nav līdzīgs uzņēmējdarbības jomu uzņēmumiem. No otras puses, tie parasti piedāvā elastīgākus noteikumus attiecībā uz darba un ģimenes dzīves savienošanu. Šis fakts nosaka to, ka šajās nozarēs (piemēram, mazumtirdzniecības uzņēmumos, skolās un slimnīcās) strādā salīdzinoši vairāk sieviešu nekā vīriešu.

Mazākos uzņēmumos algas parasti ir zemākas. Šo zemāko līmeni tomēr zināmā mērā kompensē relatīvais darba vietas tuvums, tādējādi ļaujot izvairīties no gara ceļa uz darbu, kas ir ērti ģimenes dzīvei. Visi šie aspekti kopā var veicināt statistisko faktu, ka sievietes vidēji strādā par mazāku atalgojumu nekā vīrieši. Veidot karjeru ir vieglāk lielajos uzņēmumos, un tajos ir lielāka alga, bet tā ir arī cena par ģimenes dzīvi.

Algu atšķirības un karjeras pārtraukšana

Karjeras pārtraukšana, pat ja uz pāris gadiem vien, ir upuris algas un nākotnes iespēju samazināšanās ziņā. Dažu nedēļu prombūtne nav problēma, bet daži mēneši jau iespaido būtiski. Pārtraukums uz pāris gadiem sagādā grūtības. Turklāt iespējamība atgriezties darbā tajā pašā līmenī gadu gaitā samazinās. Rezumējot: darbiniekiem ar labu profesionālo izglītību ir ieteicams saglabāt darbu un ienākumus atbilstoši savām prasmēm un uzkrātajai pieredzei.

Karjeras pārtraukšanai var būt arī negatīvas sekas attiecībā uz vecuma pensiju.

Algu atšķirības un apmācība darba vietā

Izdevība iziet papildu profesionālos kursus, vienlaikus atrodoties darbā, var būt vērtīga, turklāt tādējādi iespējams palielināt stundas likmi. Daži uzņēmumi pieprasa iziet apmācību darba vietā un par to maksā. Daži citi uzņēmumi to atļauj un mudina, bet par to nemaksā. Prakse katrā valstī, nozarē, koplīgumā un uzņēmumā ir atšķirīga. Vispārēji runājot, likumsakarība ir – papildu apmācība ir izdevīga. Tomēr, ja sievietes darba dzīves sākumā tiecas samazināt savas darba stundas, vīrieši savu spēju pilnbriedā daudz biežāk izvēlas strādāt vairāk un veidot karjeru, kad vien viņiem tāda iespēja rodas.

Algu atšķirības un daļējs darba laiks

Ja zemas algas gūst virsroku, šķiet nebūtiski, vai vīrieši un sievietes strādā nepilnu vai pilnu darba laiku. Tomēr, tur un tad, kad vairāk ir izplatīts pilna laika darbs vai ilgāku darba stundu strādāšana kļūst par normu, stundu likmei ir tendence pieaugt. Citiem vārdiem sakot, nepilna darba laika strādāšana ne tikai samazina ikmēneša ienākumus, bet arī stundas likmi.

Tomēr strādāt nepilnu darba laiku ir labāk, nekā nestrādāt algotu darbu vispār. Katrā ziņā (no ienākumu aspekta) algota darba darīšana ir saprātīgāka nekā neapmaksāts darbs. Pilna laika darbs arī ir saprātīgāks, jo tas paver papildu iespējas, piemēram, nomas auto un apmācību darba vietā. No otras puses nepilns darba laiks var sekmēt mazāk saspringtu dzīvesveidu.

Noslēgumā: ja vien stundu algas ar attiecīgu izglītības līmeni ir salīdzinoši augstas, ir saprotama izvēle par (lielu) nepilna laika darbu.

Vadošie amati un darba samaksas atšķirības

Ne visos vadošajos amatos ir (būtiski) lielāka alga. Vājā puse: mazos uzņēmumos vai vienkāršos uzņēmumos, kuriem vadība nav daudzslāņaina, proti, priekšniekam var būt augstāks statuss, bet ne obligāti lielāka darba samaksa. Lielveikaliem un skolām, piemēram, ir relatīvi plakana organizācija. Tas attiecas arī uz uzņēmumiem, kuros strādā daudz sieviešu. Tajos vadībai netiek tērētas pārmērīgi lielas naudas summas. Turpretim ārkārtīgi sarežģītos uzņēmumos parasti (daudziem) tiek piedāvātas lielākas karjeras iespējas. Kāpšana pa karjeras kāpnēm nozīmē, ka cilvēks var vienoties par algas līmeņa palielināšanu, katrā posmā paceļot stundas likmi.

3. Kā risināt darba samaksas atšķirību problēmu?

Darba samaksas atšķirības un pārskatāmība

Publicējot darba samaksu pa uzņēmumiem vai rūpniecības nozarēm, ir iespēja vieglāk nolikt priekšplānā nepelnītas algu atšķirības. Algas pārbaude ar WageIndicator noteikti palīdz tāpat kā koplīgumi un oficiāli noteikumi par vienlīdzīgu atalgojumu.

Ja rodas šaubas par atalgojuma atšķirības pamatotību, pirmā saprātīgā rīcība būtu apspriešanās ar kolēģiem un arodbiedrību. Griešanās tiesā ir pēdējā un galējā iespēja. Izpēte un konsultācijas ir tas, ar ko iespējams sākt. Izmantojiet Mysalary.lviesācējiem!

Algu atšķirības un (sociālā) rīcība

Ja darba samaksas atšķirība starp dzimumiem ir (pārāk) liela, iespējas neguvušo cilvēku labā var rīkoties arī viņu ģimenes locekļi, arodbiedrības, darba devēju asociācijas, uzņēmējsabiedrības, politiskās partijas, parlaments un valdība.

Ja jūs kā sieviete pelnāt mazāk nekā vīriešu kārtas kolēģis par to pašu vai ļoti līdzīgu darbu ar vienādām prasmēm, jums ir tiesības sākt tiesvedību. Tas nav viegls ceļš, bet jūs varat lūgt palīdzību arodbiedrībā(s) un sazināties ar WageIndicator!

Ko sieviete vēl var veikt, lai novērstu darba samaksas atšķirības?

Ja jūs kā strādājoša sieviete nolemjat, ka jums ir svarīga augsta(-āka) stundas darba samaksa pašlaik un nākotnē, ņemiet vērā tālāk minēto.

 1. Izvēlieties savu turpmāko izglītību, zinot, kāds ir pieprasījums, un ņemot vērā nodarbinātību nākotnē.

 2. Pabeidziet izglītību, ja tā ir uzsākta (iegūstiet diplomu!).

 3. Izvēlieties sektoru vai nozari, kurā var nopelnīt (piemēram, par rokdarbiem maksā mazāk nekā par veselības aprūpi).

 4. Izvēlieties nodarbošanos, kas ir vispusīga, apgūstiet prasmes, kuras var piemērot plaši.

 5. Ja iespējams, izvēlieties partneri, kurš atbalsta jūsu vēlmi strādāt, lai nopelnītu sev iztiku.

 6. Ja veidojat ģimeni, izvēlieties partneri, kurš atbalsta jūsu vēlmi strādāt, lai nopelnītu sev iztiku, un piedalās mājas darbos.

 7. Neizvēlieties nepilna laika darbu un nepārtrauciet strādāt, ja tas ir iespējams.

 8. Izvēlieties lielu uzņēmumu, kas nodrošina bērnu dienas aprūpes iespējas.

 9. Ja jums ir bērni, izvēlieties strādāt mazā vietējā uzņēmumā, samazinot ceļā pavadīto laiku un uzlabojot darba un privātās dzīves līdzsvaru.

 10. Veiciet pārrunas par algu, izmantojot katru karjeras soli vai iespēju.

 11. Regulāri runājiet par savu karjeru ar savu partneri, citiem ģimenes locekļiem, kolēģiem: par karjeru ir jārūpējas (tāpat kā par partneri, bērniem, māju u.c.).

 12. Turpiniet izglītoties un izmantot iespējas mācīties darba vietā vai ar darbu saistītos kursos, jo darba tirgus mainās aizvien straujāk.

 13. Paturiet acīs savus pensiju fondus / tiesības.

Algu atšķirības rodas, un tās ir neizbēgamas līdzīgi kā novecošana. Tomēr lielas atalgojuma atšķirības var radīt problēmas ne tikai jums kā atsevišķai personai, bet arī sabiedrībai kopumā. Valdībai, uzņēmējiem, sievietēm un vīriešiem tas ir jāapzinās. Labs sākumpunkts būtu mēģināt iegūt no darba pēc iespējas vairāk, arī finansiāli. Un, protams, vēl pirms tā ir izvēle, kādu izglītību iegūt, jo īpaši attiecībā uz to, kādas profesijas ir pieprasītas. Dažās profesijās var nopelnīt labāk, un pastāv nozares vai uzņēmumi, kuros ir lielākas algas. Jums vajadzētu arī uzmanīties, lai pamanītu nepelnītas algu atšķirības, un tas var norādīt uz diskriminējošu nevienlīdzību, kas ir aizliegta ar likumu.

Kā sieviete var nopelnīt vairāk?

Pilna laika darbs ir vislabākā atbilde, jo tas palielina izredzes uz papildu apmācībām (darba vietā), paaugstināšanu amatā un vadoša amata iegūšanu – gan sievietēm, gan arī vīriešiem līdzvērtīgi. Labi ienākumi sākas ar darbavietu un nozaru salīdzināšanu, izvēloties virzienu karjeras sākumā. Dažās profesijās var nopelnīt labāk – arī tāpēc, ka tām nepieciešama augstāka izglītība. Dažos sektoros un nozarēs ir labākas algas.

Ko ģimenes locekļi un kolēģi dara, lai apkarotu algu atšķirības?

Kad vīrietis un sieviete, kam ir ģimene, vienojas, ka katram no viņiem ir jābūt profesionālajai dzīvei un jātiecas uz individuālu finansiālo neatkarību, jāveido priekšnoteikumi, lai katram būtu līdzīga daļa ģimenes pienākumu, kā arī rūpju par bērniem. Un tā kā lielākajai daļai strādājošo vīriešu un sieviešu ir ģimenes, viņu kolēģi, iespējams, saskaras ar tām pašām problēmām.

Ievērojot šo, būtu vieglāk novērtēt katru karjeras soli un redzēt, vai tam būs pozitīvas vai negatīvas sekas attiecībā uz ienākumiem.

Tas var būt grūti, jo katram cilvēkam ir jākonkurē savā darba vidē, cik iespējams.

Ko var veikt darba devējs, lai novērstu darba samaksas nepelnītas atšķirības?

Darba devēji var vismaz nodrošināt algu pārredzamību un pamanīt paaugstināšanas iespējas gan vīriešiem, gan sievietēm līdzvērtīgi. Darba devējs var atvieglot arī darba un ģimenes dzīves savienošanu, jo īpaši, kamēr bērni vēl ir mazi, piemēram, piedāvājot elastīgu darbadienu. Darba devēji var novērst strādājošu grūtnieču izdegšanu un radīt drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus strādājošajām grūtniecēm. Darba devējs var arī cieši uzraudzīt vīriešu un sieviešu pārcelšanu jaunā amatā, cenšoties izvairīties no nepamatotām atšķirībām darba samaksas ziņā, kas ielavās, neapzināti pielāgojot vērtējumu, pamatojoties uz dzimumu.

Darba devējs var pieteikties noslēgt koplīgumu, kas paredz elastīgu darba laiku un karjeras iespējas gan pašreiz, gan nākotnē.

Ko var darīt arodbiedrības un profesionālās asociācijas, lai novērstu darba samaksas nepelnītas atšķirības?

Abas šīs organizācijas var vienoties, ka darba samaksas atšķirības starp dzimumiem uzņēmumos nepārsniegs noteiktu līmeni. Abas var atsaukties uz likumā noteikto minimālo algu, ko ir viegli ieviest.

Abas minētās organizācijas ir ieinteresētas ieviest izmaksu un ieguvumu analīzi, ļaujot sievietēm profesionāli pilnveidoties un veidot karjeru, sākot tagad un attīstoties arī turpmāk.

Ko var veikt politiskās organizācijas, parlaments un valdība, lai novērstu darba samaksas nepelnītas atšķirības?

Darba samaksas atšķirība abiem dzimumiem var tikt uzskatīta par patstāvīgu objektu sociāli ekonomisko un politisko jautājumu klāstā un pastāvošajās diskusijās. Politiskajām organizācijām, parlamentam un valdībai no to lomu, pienākumu un pozīciju viedokļa iespējams pievērst uzmanību un palīdzēt šādos jautājumos:

 • darba un privātās dzīves pienācīga līdzsvara veidošana;
 • atbilstošas izglītības un apmācību līmeņa paredzēšana visām vecuma grupām.

Sievietes, viņu partneri, ģimenes locekļi, kolēģi, sociālie partneri, politiskās partijas, parlaments un valdība ir ieinteresēti, lai būtu izglītotas sievietes, kas izmanto savas zināšanas un prasmes, pelna savu algu, maksā nodokļus un iegūst ekonomisku neatkarību, to darot, tādējādi izvairoties no nonākšanas nabadzībā un kļūstot vēl nabadzīgākām, palielinoties vecumam.

4. Kā pieteikties darbā?

Kādas ir tipiskās sieviešu profesijas?

Tāda lieta kā precīzs norobežojums vai robeža starp vīriešu un sieviešu profesijām nepastāv. Praksē šo atšķirību nosaka attiecīgajā profesijā strādājošo dzimuma pārstāvju pārsvars. No šī viedokļa tipisku sieviešu profesiju skaitā ietilpst mājkalpotāja, mājsaimniecībā nodarbināta persona, istabene, aprūpētāja, medmāsa, pārdevēja, viesmīle, kasiere, skolotāja, sekretāre, administratore, administratīvā sekretāre vai loģistikas operatore. Šīs algas ir salīdzinoši zemas, un amats nenodrošina lielas turpmākās izaugsmes iespējas. Turpretim pastāv neliels skaits profesiju un amatu, kuros sievietes ar augstu izglītību ir izcilas un saņem labu algu: advokātes un tiesneses, sabiedrisko attiecību un mārketinga, komunikāciju un mediju ekspertes.

Veiciet šajā vietnē esošo Algas Pārbaude par šo profesiju diapazonu un salīdziniet izrietošās algu indikācijas.

Kādas ir tipiskās sieviešu nozares?

Tāpat kā saistībā ar profesijām, nav vienkārši precīzi noteikt vīriešu un/vai sieviešu nozares. Taču sievietes skaitliski dominē kā darbaspēks apkopēju, (veselības) aprūpes, viesnīcu un sabiedriskās ēdināšanas, mazumtirdzniecības, pamatizglītības un atbalstošā sekretariāta, kā arī administratīvo funkciju amatos nozares un sfēras mērogā.

Veiciet šajā vietnē esošo Algas Pārbaude par šo profesiju diapazonu un salīdziniet izrietošās algu indikācijas.

Vai pastāv algu atšķirības starp vīriešu un sieviešu nozarēm?

Tā kā nozarēs, kurās dominē vīrieši, vīriešu skaits pārsniedz tajā strādājošo sieviešu skaitu, vidējais atalgojuma līmenis vīriešu nozarēs ir augstāks nekā tāds pats līmenis rūpniecības un tirdzniecības jomās – nozarēs, kurās dominē sievietes.

Veiciet šajā vietnē esošo Algas Pārbaude par šo profesiju diapazonu un salīdziniet izrietošās algu indikācijas.

Vai daudznacionālie uzņēmumi maksā labāk?

Starptautiskie uzņēmumi gandrīz vienmēr ir akciju sabiedrības, turklāt lieli uzņēmumi. Sava izmēra dēļ tās maksā labāk. Otra monētas puse ir tā, ka tie bieži prasa darbiniekiem strādāt garas darba stundas; tās ir papildu stundas, kuras netiek kompensētas. Daļa no ienākumiem, ko tie piedāvā, var sastāvēt no gada peļņas daļas un/vai bonusiem, kurus iespējams izsniegt no uzņēmuma krājumiem.

Vai pastāv algu atšķirības starp publisko un privāto sektoru?

Vispārīgi runājot algu atšķirībām, valsts sektorā tām ir tendence būt mazākām nekā privātajā sektorā. Mazāk kvalificēti darbi sabiedriskajā sektorā parasti tiek atalgoti nedaudz labāk, bet vadošie amati – nedaudz sliktāk nekā privātajā sektorā.

Vai sieviešu sektori ir labvēlīgāki strādājošiem vecākiem?

Sektori, kuros dominē sievietes, parasti vairāk tiek piedāvāts (daudz) nepilna laika darbs vai mazākas darbavietas. Turklāt bieži vien tajās tiek piedāvāts (vairāk) elastīgs darba laiks.

Kāpēc būtu jādod priekšroka darba līgumam uz noteiktu laiku?

Darba līgums uz noteiktu laiku parasti ir ienesīgāks nekā pagaidu vai elastīgs līgums. Protams, ka izvēle ne vienmēr tiek dota, bet darba attiecības ir drošākas, ja līgums ir uz noteiktu laiku.

Kas ir minimāli nepieciešams, lai pienācīgi noslēgtu līgumu?

Līgumā vienmēr ir minēti līgumslēdzēju pušu vārdi un adreses, noslēgšanas datums, līguma sākums un termiņš (t.i., laikposms), alga, darba laiks, darba veids, probācijas un uzteikuma termiņi. Lai nodrošinātu, ka līgums ir likumīgs, tas ir jāparaksta.

Kā novērtēt sekundāros darba apstākļus?

Papildus (bruto) algai un darba laikam darba līgumā parasti tiek uzskaitīti arī sekundārie darba apstākļi. Bieži vien tie netiek novērtēti naudas izteiksmē, bet tiem ir sava vērtība. Par piemēru var minēt atlīdzību par izdevumiem, kuri saistīti ar darba veikšanu, automašīna (tās īre) vai bezmaksas tālrunis, iespēja piedalīties apmācībās darba vietā, papildu atvaļinājums, kas pārsniedz likumā noteikto minimumu, elastīgs darba laiks, iespēja strādāt mājās u.c.

Ko vajadzētu pieminēt CV?

 • Jūsu vārds un adrese
 • Jaunākie dati
 • Izglītība un apmācības, ne tikai ar darbu saistītās
 • Sociālās aktivitātes, kas apliecina Jūsu apņēmību, ieskaitot brīvprātīgo darbu un stažēšanos
 • Valodu prasmes, aktīvās un pasīvās (spēja izlasīt un saprast)
 • Datorprasme un zināšanas
 • Sociālo tīklu zinātība un pielietojums.

Vairāk par CV pārbaudēm ieskatieties Monster.com

Kas nodrošina pieteikuma vēstules kvalitāti?

Pieteikuma vēstule pavada Jūsu CV. Tai jābūt īsai un kodolīgai. Tā atsaucas uz tiešo attiecīgā pieteikuma iemeslu, piemēram, sludinājumu, mutisku uzaicinājumu utt. Tā sniedz norādi par personisko motivāciju, norādot, ka jūs saprotat, kādas funkcijas, amatu vai pozīciju piedāvājums būtībā ietver. Adresātam ir skaidri jāredz, ka jūs esat iejuties viņu ādā un izprotat tā vajadzības un/vai prasības. Vēstulei būtu jāatbilst standartam/formātam, jābūt datētai un parakstītai, pat ja tā tiek sūtīta pa e-pastu (kas ir bieža parādība mūsdienās).

Vairāk par pieteikuma vēstuli skatiet Monster.com

Vai izskatīties svarīgi?

Labi kopts izskats un reprezentatīva āriene noteikti atstāj iespaidu, un tā ir smalka lieta, ko izmantot, jo īpaši attiecībā uz darba interviju.

Nevajag kautrēties. Konsultējieties ar draugiem un ģimeni, lai noskaidrotu, vai jūs izskatāties pietiekami reprezentabli.

Kāpēc apspriest savu algu?

Ikviens drīkst apspriest šādus jautājumus. Algas apspriešana ir smalka lieta. Tai ir jāsagatavojas. Aprunājieties ar draugiem un ģimeni, kolēģiem, veiciet šī jautājuma izpēti internetā. Pārbaudiet algas šajā interneta lapā. Mēģiniet atrast un izlasīt izmaksu un ieguvumu analīzi, ja tāda ir pieejama. Izveidojiet vēlēšanos sarakstu: kas izšķiroši svarīgi jums, kam piešķirat otro vietu. Sarunas ir abpusējas (jūs varētu vēlēties nestrādāt sestdienās, bet jūs varētu strādāt, ja par tām maksātu vairāk). Pirms jūs nonākat pie faktiskajām sarunām, iestudējiet tās.

Jāapzinās, ka to iznākums tiks ņemts vērā. Jauka, draudzīga tikšanās bez fiksējamas vienošanās patiesībā ir bez jēgas.

Uzskats, ka sievietes nedrīkst risināt sarunas, ir pilnīgi novecojis. Daudzās valstīs, daudzās lielās uzņēmējsabiedrībās sievietes jau darbojas vadībā. Var droši teikt, ka viņas savā karjerā ir apguvušas, kā risināt sarunas.

Darba izpildes novērtēšana un algu atšķirības

Lielākos, sarežģītākos uzņēmumos tiek veiktas ikgadējās darbaspēka efektivitātes novērtēšanas sesijas. Šīs sarunas būtu jāuztver nopietni, jo no tām ir atkarīgi ienākumi un nākotnes karjeras perspektīva. Vispirms izskatiet koplīgumu un/vai iekšējos noteikumus un regulējumus. Tie ir ideāli piemēroti brīži, lai uzlabotu savu pozīciju un iespējas. Tas nozīmē: sagatavojieties iesniegt vēlmju sarakstu: lielāku algu, vairāk atvaļinājumu, vairāk apmācību?

Jāapzinās, ka ikviens mazākais solis uz priekšu šajās sarunās ir virzība pa karjeras kāpnēm, kas papildina kopējos turpmāko gadu sasniegumus.

Kāpēc runāt par algu nelielā amatā?

Neliels amats ne vienmēr ir nesvarīgs, lai gan tas ir nenozīmīgs. Kad gatavojaties sarunām, pārbaudiet, vai ir kādas izredzes padarīt darbu nozīmīgāku. Izmantojiet to par pakāpienu, raugieties, vai tas nodrošina apmācības iespējas, dalību pensiju plānā, gadījuma virsstundas, ko apmaksā papildus, kompensāciju par izmaksām, kas saistītas ar darba veikšanu, bērnu aprūpes sistēmas izmantošanu un līdzīgas lietas.

loading...
Loading...