Samaksas atšķirības starp dzimumiem norādītas pie sekundārajiem darba apstākļiem visā ES

Samaksas atšķirības starp dzimumiem nav attiecināmas tikai uz algām. To atklāj nesen 27 ES dalībvalstīs veiktais vadošais pētījums. Arī izdevumu kompensācija, ikgadējās piemaksas, prēmijas, apdrošināšana un pensiju shēmas uzrāda atšķirības starp dzimumiem visā ES, un visbiežāk lielākie ieguvēji ir vīrieši. Tomēr arī pētījumā iesaistīto valstu strādājošās sievietes piedalās šādās shēmās un aptuveni trešdaļa pat biežāk nekā vīrieši. Līdz ar to ir pamats uzskatīt, ka paaugstināta sieviešu dzimuma darbinieku informētība un pašpārliecinātība pārrunu laikā varētu samazināt šīs sekundārās samaksas atšķirības.

24 no 27 valstīm būtiskus novērojumus izdevās apkopot, izmantojot tiešsaistes algu aptaujas WageIndicator, kurās laika posmā no 2014. gada janvāra līdz 2016. gada jūlijam savus datus iesniedza vairāk nekā pusmiljons darba ņēmēju. Šis pētījums ir pirmais, kura laikā tiek rūpīgāk pievērsta uzmanība dzimumu nevienlīdzībai tieši sekundāro darba apstākļu jomā.

Izmaksu kompensācija

Izdevumu kompensācija ir diezgan izplatīta. Tikai 6 valstīs mazāk nekā 10% darba ņēmēju atzinuši, ka saņem izdevumu kompensāciju. 12 valstīs procenti svārstās starp 10 un 20%. Vēl citās 3 valstīs rezultāti svārstās starp 20 un 30%, un 2 valstīs tie ir starp 30 un 40%. Beļģijas darba ņēmēji atzīmējuši vairāk nekā 40%. Tomēr atšķirības starp dzimumiem joprojām ir būtiskas. 19 valstīs vīrieši atzinuši izdevumu kompensēšanu biežāk nekā sievietes, pārējās 5 valstīs novērojama pretēja situācija. Atšķirība starp dzimumiem valstīs, kurās vīrieši biežāk atzīmējuši izdevumu kompensāciju, svārstās no 1% līdz 8%. Atšķirības starp dzimumiem valstīs, kurās sievietes biežāk atzīmējušas izdevumu kompensāciju, svārstās starp procentiem, kasir tuvu 0 un līdz 4%.

Ikgadējās piemaksas

24 no 27 valstīm bija pieejama būtiska informācija par atšķirībām starp dzimumiem attiecība uz prēmijām. 18 valstīs priekšroka tiek dota vīriešiem: atšķirības starp dzimumiem svārstās no tuvu 0 līdz 6 procentpunktiem. 6 valstīs, kurās priekšroka tiek dota sievietei, atšķirības svārstās no 1 līdz 7 procentpunktiem, izņemot Igauniju, kurā 30% sieviešu pretstatus tikai 7% vīriešu atzīst, ka saņem ikgadējās prēmijas.

Dalība peļņas shēmās atšķiras pēc dzimuma visās 22 valstīs, par kurām tika iegūti pietiekami dati. Viszemākā dzimumu nevienlīdzība (aptuveni 1%) konstatēta Dānijā, Ungārijā, Itālijā un Zviedrijā. Apkopotie dati par Beļģiju (11%) un Apvienoto Karalisti (12%) norāda uz visaugstāko dzimumu nevienlīdzību. Tomēr šīs atšķirības starp dzimumiem, runājot par dalību peļņas shēmās, visos gadījumos priekšroku dod vīriešiem, izņemot Poliju, kur sievietēm peļņas shēmās sokas nedaudz labāk kā vīriešiem.

Līdzīga aina novērojama dzimumu nevienlīdzībā, kas saistīta ar atšķirībām atlaižu kuponos, atlaidēs vai maksājumos natūrā, t.i., 17 no 22 valstīm, par kurām izdevās apkopot pietiekamu informāciju. Šajā ziņā augstākā dzimumu nevienlīdzība konstatēta Apvienotajā Karalistē, kura saņēmusi 10 procentpunktus. Tikai 5 valstīs sievietes saņem atlaižu kuponus, atlaides un maksājumus natūrā biežāk nekā vīrieši, variējot no skaitļa tuvu 0 Austrijā līdz 8 procentpunktiem Somijā.

Pensiju un apdrošināšanas shēmas

Attiecībā uz darba devēja iemaksām pensiju un apdrošināšanas shēmās, jau atkal, analīze atklāj būtisku dzimumu nevienlīdzību, galvenokārt par labu vīriešiem. Šis jautājums attiecināms uz 15 no 24 valstīm, par kurām izdevies apkopot pietiekamu informāciju. Šajā grupā atšķirības svārstās no 1 Somijā līdz pat 20 procentpunktiem Maltā. Taču 9 valstīs atšķirības ir par labu sievietēm, svārstoties starp skaitli tuvu 0 Grieķijā līdz 27 procentpunktiem Igaunijā. 16 no 24 valstīm nevienlīdzība apdrošināšanā ir par labu vīriešiem, veidojot atšķirības starp dzimumiem no skaitļa tuvu 0 Grieķijā līdz 16 procentpunktiem Maltā. 8 valstīs atšķirības ir par labu sievietēm, tomēr tās svārstās no skaitļa tuvu 0 Rumānijā līdz 24 procentpunktiem Igaunijā.

Ziņojums: analīzi par samaksas un monetāro un nemonetāro piemaksu un prēmiju atšķirībām starp dzimumiem veica Amsterdamas universitāte/ AIAS. Šis ziņojums ir WITA projekta sastāvdaļa.

Kas ir WITA Dzimumu samaksas atšķirības projekts?

"Ar inovatīviem rīkiem pret dzimumu samaksas atšķirību" (With Innovative Tools Against Gender Pay Gap – WITA GPG) (2015.gada janvāris - 2016.gada decembris) mērķis ir dot nozīmīgu ieguldījumu, lai samazinātu lielo un ilgstoši pastāvošo dzimumu samaksas atšķirību. To ir iespējams īstenot pateicoties Eiropas Komisijas PROGRESS programmas darbības dotācijai Nr. 4000004929. Viens no pasākumiem ir salīdzināt vīriešu un sieviešu algas nodarbošanās grupu līmenī un publicēt rezultātus nacionālajās WageIndicator tīmekļa vietnēs visās 28 Eiropas Savienības valstīs un Turcijā, kā arī izplatīt tos paziņojumos presei.

Vairāk informācijas par WITA projektu

Vairāk informācijas par dzimumu samaksas atšķirībām Latvijā var atrast Mysalary.lv

loading...
Loading...