Kompensācija par Darba Traumu

Invaliditāte/kompensācija par nelaimes gadījumu darbā

Nelaimes gadījumu darbā var klasificēt, pamatojoties uz to sekas, kas rodas: (i) pilnīgs darbspēju zaudējums (ii) daļējs darbspēju zaudējums (iii) pārejošs darbspēju zudums un (iv) darbinieka nāves iestāšanās.

Nepastāv minimālais kvalifikācijas periods. Negadījumu, kuri notiek braucot uz vai no darba netiek ietverti. Apdrošināšanas atlīdzību arodslimības dēļ var saņemt cilvēks, kurš pēc 1997.gada 1.janvāra ir bijis apdrošināts pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām vismaz 3 gadus. Atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēru aprēķina atkarībā no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas (VDEĀK) noteiktā darbspēju zaudējuma procenta un vidējās iemaksu algas. Atlīdzību par darbspējas zaudējumu neizmaksā, ja darbspēju zaudējums ir mazāks par 25%.

Ikmēneša pensija ir 80% no apdrošinātās personas mēneša vidējā apdrošināšanas iemaksu algas par 100% darbspēju zaudējumu; līdz 80% no apdrošinātās personas mēneša vidējā apdrošināšanas iemaksu algas par 80-99% darbspēju zaudējumu; līdz 65% no apdrošinātās personas mēneša vidējā apdrošināšanas iemaksu algas par 50-79% darbspēju zaudējumu; un līdz 50% no apdrošinātās personas mēneša vidējā apdrošināšanas iemaksu algas par 25-49% darbspēju zaudējumu.

Pabalsts par pārejošu darbnespējas zaudējumu ir tāds pats, kā iepriekšminētais slimības pabalsts. Plašāka informācija pieejama sadaļā par apmaksātu slimības atvaļinājumu.

Atlīdzības par apgādnieka zaudējumu apmērs atkarīgs no apgādājamo skaita un vidējās iemaksu algas. Pārdzīvojušajam laulātajam pienākas 25% no apdrošinātās personas mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Apdrošinātās personas bērniem, ja ir palicis viens no vecākiem līdz 25 procentiem vienam bērnam; līdz 35 procentiem diviem bērniem; līdz 45 procentiem trim bērniem; līdz 55 procentiem četriem un vairāk bērniem. Apdrošinātās personas bērniem, ja viņi kļuvuši bāreņi, atlīdzība ir līdz 40 procentiem vienam bērnam no apdrošinātās personas mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas; līdz 50 procentiem diviem bērniem; līdz 60 procentiem trim bērniem; līdz 70 procentiem četriem un vairāk bērniem. Atlīdzību par apgādnieka zaudējumu maksā līdz bērni sasniedz 18 gadu vecumu (pilna laika studentiem līdz 24 gadu vecumam un bērniem invalīdiem bez vecuma ierobežojuma).

Pastāv noteikumi attiecībā uz apbedīšanas pabalstu, kas ir noteikts divu apdrošinātās personas mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas apmērā (nodarbinātām personām) vai divu invaliditātes pensiju apmērā pensionāriem.

Avoti: Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, pieņemts 1997.gadā (pēdējo reizi grozīts 2014.gadā); Ministru kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumi Nr.50 ‘’Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība’’; http://www.vsaa.lv/en/services/employees/accident-work-or-occupational-disease/insurance-indemnity-related-to-accident-at-work-or-occupational-disease; http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1117&langId=en&intPageId=4637

loading...
Loading...